Skip to main content
vi söker medarbetare

vi söker medarbetare!

Läs mer

vi söker medarbetare

vi söker medarbetare!

Just nu söker vi: Återförsäljare

Läs mer

Videotech Alarm App – Foto på Begäran

Integritetspolicy Videotech för Photo On Demand.

Videotech Sverige AB (”Leverantören”) tar din integritet på största allvar och strävar efter att behandla dina data med högsta säkerhetsnivå och konfidentialitet. Utöver Policyn tillgänglig på videotech.se (”Integritetspolicyn”), beskriver detta integritetsmeddelande hur Leverantören interagerar med dina personuppgifter, vilka data den kommer att behandla och vilka tredje parter som kan få tillgång till dina data när du använder en funktion i Leverantörens applikation som kallas Foto på Begäran (”PhoD”) (”PhotoOnDemand”).

Detta Meddelande utgör en integrerad del av Integritetspolicyn och användarvillkoren tillgängliga på videotech.se (”Avtalet”), och Meddelandet inkorporeras härmed genom hänvisning. Eftersom detta Meddelande kompletterar Integritetspolicyn med avseende på PhoD-funktionalitet, ber vi dig vänligen att läsa Integritetspolicyn för att hitta generell information om var data lagras och hur länge Leverantören behåller den, vilka tekniska åtgärder Leverantören använder för att skydda dina personuppgifter, vilka dataskyddsrättigheter du har som en registrerad, och annan information som krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Din dataskyddsansvarige är Leverantören. Du kan kontakta den ansvarige enligt kontakter som beskrivs i avsnitt 3.1 nedan. Vi kan också använda vissa dataskyddsbiträden för att leverera tekniska lösningar och våra tjänster till dig.

Leverantören kan, från tid till annan och till följd av eventuella förändringar i PhoD- funktionalitet, komplettera, ändra eller ersätta detta Meddelande. Alla ändringar, inklusive hur de ska utföras, omfattas av regler, enligt det som Integritetspolicyn utformar.

AVDELNINGARNA 2.3-2.5 i DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER VIKTIGT MEDDELANDE OM FALL NÄR DINA PERSONUPPGIFTER KAN ÖVERFÖRAS TILL TREDJE PARTER OCH POTENTIELLA KONSEKVENSER AV SÅDAN ÖVERFÖRING. VÄNLIGEN LÄS DEM FÖRST OCH ANVÄND INTE PHOD ELLER NÅGON AV DESS MEKANISMER OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR. OM DU AKTIVERAR PHOD-TJÄNSTEN SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN HÄR.

1. Foto på Begäran Funktion; Behörigheter

1.1 Funktionen PhoD visas i Leverantörens system med den relevanta uppdateringen av Leverantörens applikation. Funktionen gör det möjligt för användare att ta bilder med detektorer som stöder fotoverifiering när som helst när enheter är aktiverade eller inte. PhoD-funktionen ger möjlighet att ta reda på situationen på anläggningen, kontrollera orsaken till larmet eller säkerställa säkerheten på ditt område eller i dina lokaler.

1.2 PhoD är som standard avaktiverat. För att aktivera denna funktion kan en administratör eller en auktoriserad användare endast välja den relevanta funktionen i Leverantörens applikationsinställningsfält.

1.3 Det finns några kategorier av hub-användare som kan interagera med PhoD:

a) Administratör. Den kan hantera integritetsinställningar, aktivera och inaktivera PhoD när som helst, tilldela eller återkalla rätten att använda PhoD och få tillgång till bilderna till andra användare, tillåta en tredje part att få tillgång till PhoD:s data och begära att ta bilder, ta bilder när som helst (när en hub är aktiverad eller inte), se bilder tagna av andra användare, se Användare och deras integritetsbehörigheter, bestämma vilka användare som kan ta och se bilder på begäran, vilka systemdetektorer som kan användas för att ta bilder på begäran när en användare kan ta bilder på begäran: när som helst eller när en enhet är aktiverad och inaktivera vilken som helst användares tilldelning eller konto;

b) Användare. Som standard har den ingen åtkomst till varken användningen av PhoD och tagna bilder eller inställningar för PhoD. En användare kan aldrig aktivera eller inaktivera PhoD-funktionen annars än med tillstånd som beviljats av en administratör. Om en administratör ger en användare relevant behörighet kan en användare:

1. Hantera Integritetsbehörigheter. Om en administratör väljer det kan den tillåta (eller förbjuda) andra användare att aktivera och inaktivera PhoD när som helst. En administratör kan också annullera denna rätt när som helst;

2.Tilldela/Lägga Till Nya Användare. Om en administratör väljer det kan den tillåta (eller förbjuda) andra användare att lägga till eller ta bort nya användare och tilldela en viss omfattning av rättigheter till dem. En administratör kan annullera eller ändra någon av dessa rättigheter när som helst;

3.Ta Bilder på Begäran. Om en administratör väljer det kan den tillåta (eller förbjuda) andra användare att begära från Leverantörens applikation att ta bilder på lokaler. En administratör kan begränsa denna rättighet efter tid (tillåta att ta bilder endast när en enhet är aktiverad), efter område (tillåta åtkomst till valda detektorer (kameror) endast), efter handling (tillåta att begära en bild utan rätt att få tillgång till en sådan bild). En administratör kan annullera eller ändra någon av dessa rättigheter när som helst;

4. Tillgång till Bilder. Om en administratör väljer det kan den tillåta (eller förbjuda) en användare att se bilder tagna av en sådan användare eller av andra användare. Det finns några ytterligare fakta: (1) bilder som tas på begäran är endast tillgängliga för användare som har rätt att ta bilder på begäran vid tidpunkten för fotograferingen; (2) om de erhåller rätt till bilder på begäran kan användare inte se bilderna som togs innan denna rätt erhölls; (3) användare som har förlorat rätten till bilder på begäran kan se bilderna som togs av dem när de hade en sådan rättighet. En administratör kan annullera eller ändra denna rättighet när som helst. När en användare (inklusive en administratör) begär att ta en bild, får alla användare en anmälan om att någon har tagit en bild av lokaler; andra användare kan dock inte få tillgång till en sådan bild förrän de har relevant tillstånd.

1.4 Administratören är skyldig att erhålla det uttryckliga samtycket från alla användare, inklusive andra administratörer, innan (a) aktivera PhoD-funktionen och (b) bevilja några behörigheter till någon. Administratören får inte tillåta eller begära från Leverantören att ge sådan tillgång till eller överföra till någon enhet personuppgifter från någon användare av en enhet innan en sådan användare har gett sitt entydiga samtycke till administratören.

2. Personuppgifter och Tredjepartsåtkomst

2.1 Till följd av PhoD-naturen och i enlighet med användares åtgärder kan Leverantören behandla följande personuppgifter från användare i samband med att utföra PhoD-funktionen: (a) namn och ID på användare av en enhet där PhoD är aktiverat; (b) tillstånd som beviljats till sådana användare och deras roller (Administratör eller Användare); (c) bilder tagna av användare; (d) loggar över PhoD: vem som tog en bild, när en bild togs, vilka detektorer (kameror) som användes för att ta en bild; (e) metadata för bilder: detektor (kamera) ID, namn, storlek, datum och format för en bild, antal bilder etc.

2.2 Genom att aktivera PhoD-alternativet i Leverantörens applikation tillåter en administratör och styr Leverantören att behandla personuppgifter som listas i avsnitt 2.1(a)-(b) här för att tillhandahålla Leverantörens tjänster enligt Avtalet. Genom att ta en bild eller ge en användare befogenhet att ta bilder, tillåter en administratör och styr Leverantören att behandla personuppgifter som listas i avsnitt 2.1(a)-(e) här. Genom att aktivera PhoD-alternativet i Leverantörens applikation eller lägga till nya användare, tillåter en administratör och styr Leverantören att leverera händelseaviseringar till alla användare när en bild tas av någon användare. Genom att ge en användare tillgång till tagna bilder, tillåter en administratör och styr Leverantören att leverera sådana bilder till användare med relevant åtkomstbehörighet.

2.3 Om du använder säkerhets-, övervaknings-, installations- eller liknande tjänster från tredje part kan du tillåta dem att använda dina PhoD-funktioner. Om du ger dem sådant tillstånd (eller beställer detta från Leverantören), kommer företaget/företagen att ha fullständig åtkomst till dina data som anges i avsnitt 2.1 nedan, och de kommer att kunna ta foton när som helst och för ändamål som kan skilja sig från deras tjänsteutförande gentemot dig. Trots att du får en notis varje gång företaget/företagen tar ett foto och du kan begränsa åtkomsten till PhoD- funktionerna när som helst, bör du tänka på att du inte kan ångra åtkomsten till dina data som redan har skett. Genom att lägga till en tredje part (antingen du själv eller med hjälp av Leverantören) som en enhet med befogenhet att använda dina PhoD- funktioner erkänner, samtycker, bekräftar och påstår du att: (a) du beställer från Leverantören att tillåta en sådan tredje part att få åtkomst till dina PhoD-funktioner, bokstavligen ta foton och övervaka aktiviteten på din plats, (b) du beställer från Leverantören att överföra dina personuppgifter som beskrivs i integritetspolicyn och avsnitt 2.1 nedan till sådan tredje part; (c) du har bedömt och samtycker till alla associerade risker; (d) en sådan tredje part är en kontrollant (med avseende på de tjänster den tillhandahåller till dig) för de personuppgifter som (i) tas emot från Leverantören och (ii) tas emot i samband med användningen av PhoD av den tredje parten, och den är inte en personuppgiftsbiträde som anlitats av Leverantören. Detta innebär också att Leverantören inte kan begära (på grund av bristande befogenhet) att sådan enhet ska radera dina data eller sluta behandla dina data; (e) Leverantören ger aldrig någon åtkomst till dina data eller överför dem till tredje parter utan din vetskap; (f) inga tredje parter har åtkomst till dina data eller kan hantera någon av utrustningen eller dess delar som standard utan ditt tillstånd; (g) Leverantören väljer inte mottagare av personuppgifter, så det kan inte (och gör inte det) garantera säkerheten för data när de överförs till sådana tredje parter; (h) Leverantören är inte associerad med sådana tredje parter och har ingen påverkan på dem; (j) du bär alla risker som är förknippade med dataöverföringen och avsäger dig alla möjliga anspråk, kompensationer, etc., relaterade till en sådan överföring.

2.4 Observera att om (a) du ger användare tillstånd att ta foton eller rätt till åtkomst till foton eller (b) direktiverar Leverantören att ge åtkomst till någon av PhoD- funktionerna till tredje parter (säkerhet, övervakning eller installationsföretag, etc.), kan detta vara förknippat med vissa integritetsrisker för dig och andra personer. Leverantören rekommenderar inte att ge åtkomst till någon av PhoD-funktionaliteten till någon person utan ett rimligt behov eller ett behov som inte kan tillgodoses på annat sätt. Om du ändå vill tillåta andra personer att använda din PhoD-funktionalitet och få åtkomst till foton rekommenderar Leverantören starkt att du först bedömer alla risker.

2.5 Om du vill begränsa andra användares eller tredje parts åtkomst till din PhoD- funktionalitet kan du göra det via inställningsfältet i Leverantörens applikation eller med hjälp av Leverantörens supportteam på support@videotech.se. Observera att Leverantören inte har befogenhet att få varken andra användare eller några tredje parter som redan har fått åtkomst till dina data att radera sådana data. Om du vill begränsa sådana personers behandling av dina data eller få dem att radera dina data, kontakta dem direkt.

3. Övrigt Om du har ytterligare frågor om detta meddelande kan du kontakta oss på gdpr@videotech.se. För att klargöra, detta meddelande innehåller inga representationer, garantier eller tekniska uttalanden, vare sig explicita eller underförstådda, om funktionalitet, oavbruten användning, eller noggrannhet av vare sig PhoD-funktionen eller något av Leverantörens produkter. Leverantören garanterar inte några specifika resultat vid användning av PhoD. Leverantören tillhandahåller endast beskrivning av PhoD eller andra produkter för illustrationssyften; det enda syftet med en sådan beskrivning är att hänvisa till relevanta produkter och ge dig sammanhanget för detta meddelande. Vänligen hänvisa till tillämplig teknisk dokumentation för att få information om hur PhoD eller produkterna fungerar.