Skip to main content
vi söker medarbetare

vi söker medarbetare!

Läs mer

vi söker medarbetare

vi söker medarbetare!

Just nu söker vi: Återförsäljare

Läs mer

Videotech Alarm App – Slutanvändaravtal

Slutanvändaravtal

Denna slutanvändaravtal är ett avtal (”Avtalet”) mellan användaren (nedan kallad ”du”) av mjukvaran och produkterna (som definieras nedan), å ena sidan, och Videotech Sverige AB, organisationsnummer: 556864-8959 (inklusive dess dotterbolag och filialer), nedan kallat ”Videotech Sverige AB”, ”Videotech” och ”vi”, å andra sidan.

Om du inte ingår detta Avtal som en individ utan på uppdrag av ett företag, avser termen ”du” detta företag, som åtar sig att följa detta Avtal. Om du agerar på ett företags vägnar gentemot oss bekräftar du att du har alla lagliga grunder och tillstånd att agera på företagets vägnar och att du inte är bunden av dess interna föreskrifter eller några andra juridiskt bindande dokument.

Vänligen läs igenom villkoren i detta Avtal noggrant innan du öppnar eller använder några Videotech-produkter eller tjänster.

Produkterna kan innehålla mjukvara relaterad till produkten (”Mjukvara”), för vilken Videotech tillhandahåller sina kunder en licens för att öppna och använda den endast i enlighet med detta Avtal.

Om du inte godkänner villkoren i detta Avtal, klicka inte på knappen ”Acceptera” eller någon annan knapp, oavsett namn, som skulle bekräfta ditt godkännande av att läsa och acceptera detta Avtal, och använd inte Produkten.

Genom att klicka på ”Acceptera” eller genom att öppna eller använda Produkten godkänner du att vara bunden av villkoren i detta Avtal.

Avsnittet ”Begränsningar för Produkten” (nedan) definierar begränsningarna för Mjukvaran och relaterade tjänster som kan tillhandahållas genom användning av Produkterna, i samband med säkerhetsåtgärder och deras användning.

Läs detta avsnitt noggrant, eftersom du även samtycker till, bland annat, dessa begränsningar.

1. Ämnesområde Detta Avtal reglerar de rättsliga rättigheterna och skyldigheterna för slutanvändarna av Produkterna och Mjukvaran, å ena sidan, och Videotech Sverige AB, å andra sidan. Detta Avtal ska reglera immateriella rättigheter, integritetspolicy, garantier och andra frågor som fastställs i detta Avtal.

2. Definition av slutanvändare Videotech kan interagera med dig och känna igen dig som slutanvändare om du är en individ och använder Videotech-produkter och Mjukvara självständigt eller med hjälp av säkerhet, övervakning, installation eller andra tjänsteleverantörer. Om du är en auktoriserad representant för ett företag som tillhandahåller säkerhet, övervakning, installation eller andra säkerhetstjänster med hjälp av Videotech- produkter och Mjukvara, inklusive användning av Videotech PRO-applikationer, kommer Videotech att interagera med dig som en PRO-användare. Det juridiska förhållandet mellan Videotech och PRO-användaren ska regleras av avtalet med PRO-användaren eller avtalet med PRO-användaren av mobilapplikationen, beroende på typ av Mjukvara och produkter som används av PRO-användaren.

3. Kontraktsrelationer Du förklarar och garanterar att du har förmågan att ingå detta Avtal relaterat till Mjukvara och Produkt, och att du är kapabel och kompetent, inom din jurisdiktion eller bostadsort, att använda och få tillgång till Mjukvara och Produkt. Användningen av tjänster som kan tillhandahållas genom användning av Produkterna är föremål för ytterligare begränsningar, enligt vilka du förklarar, garanterar och samtycker till att använda Produkterna och Mjukvaran och bekräftar att du kommer att interagera med dem på ett sätt som:

 INTE bryter mot några immateriella rättigheter, eller några andra rättigheter hos Videotech, eller några andra rättigheter hos tredje part;

 INTE bryter mot någon lag eller reglering;

 ÄR INTE skadlig, bedräglig, vilseledande, hotande, kränkande, smutskastande, obscen eller på annat sätt oacceptabel;

 INTE utsätter säkerheten för ditt eller någon annans konto som du kan få åtkomst till genom användning av Produkterna och/eller Mjukvaran, oavsett åtkomstnivå;

 INTE på något sätt tillåter att få någon användares lösenord, kontoinformation eller annan säkerhetsinformation;

 INTE komprometterar säkerheten för något datornätverk och/eller bryter några lösenord och/eller säkerhetskrypteringskoder;

 INTE dekompilerar, reverserar Mjukvaran och Produkterna eller försöker på annat sätt erhålla källkoden till Mjukvaran och/eller använda den vid utvecklingen av någon annan härledd programvara, något separat programvarualgoritm eller dess del.

 INTE använder Mjukvaran för kommersiella ändamål, särskilt för att tillhandahålla säkerhet, övervakning och andra tjänster till andra slutanvändare.

Detta Avtal ger dig vissa juridiska rättigheter. Du kan ha ytterligare andra rättigheter beroende på din jurisdiktion.

4. Licens I enlighet med villkoren och bestämmelserna i detta Avtal ger Videotech dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar och icke-överförbar licens att installera och använda Mjukvaran endast som källkod integrerad i Videotech-produkten som du äger eller lagligen kontrollerar och endast för din personliga, icke-kommersiella användning av Produkterna. Du har inte tillåtelse (och du får inte tillåta andra) att hyra ut, distribuera, överföra, modifiera, kommersiellt utnyttja eller underlicensiera Mjukvaran, eller använda Mjukvaran enligt en delningsarrangemang eller på något annat obehörigt sätt. Dessutom ger licensen dig inte rätten att använda Mjukvaran på något sätt som en läsbar kod (källkod). Du får inte heller göra några kopior av Mjukvaran eller dess medföljande dokumentation för något annat syfte än att säkerhetskopiera den information som genererats vid användning av Videotech Mjukvara och Produkter.

5. Användarförklaring Genom att använda Videotech-produkterna och Mjukvaran samtycker du till följande uttalanden:

Du kommer att använda Produkterna och Mjukvaran på ett etiskt och lagligt sätt, i enlighet med internationella akter och tillämplig nationell lagstiftning, inklusive men inte begränsat till skydd av personuppgifter, immateriella rättigheter, internationella sanktioner, etc. Du tillhandahåller Videotech med korrekt och aktuell information och åtar dig att uppdatera den vid behov. Du använder ditt riktiga namn, plats, etc. Du använder inte Produkterna och Mjukvaran med någon annans eller fiktiv identitet av något skäl, inklusive för att erhålla tjänster i jurisdiktioner som omfattas av sanktioner från USA, EU, Ukraina, Republiken Cypern och andra länder.

6. Annan Mjukvara

Detta Avtal gäller inte för någon öppen källkodsmjukvara som ingår i Produkterna eller för någon tredjeparts mjukvara som licensieras separat enligt villkoren för olika separata licensavtal (”Annat Mjukvara”). Annan Mjukvara omfattas inte av villkoren i detta Avtal utan tillhandahålls till dig enligt villkoren i eventuella relevanta licensavtal med tredje parter (nedan kallade ”Villkor för Annan Mjukvara”). Upphovsrätter till Annan Mjukvara tillhör de intressenter som anges i Villkoren för Annan Mjukvara. Eventuella villkor i detta Avtal som är i konflikt med villkoren i några licensavtal för Annan Mjukvara ska inte tillämpas på Annan Mjukvara. Ingenting i detta Avtal ska begränsa dina rättigheter eller bevilja dig rättigheter som ersätter villkoren i någon tillämplig slutanvändarlicens för Annan Mjukvara.

7. Mjukvaruuppdatering

Från tid till annan kan Videotech tillhandahålla uppdateringar, förbättringar, patchar, buggfixar och andra modifieringar för att förbättra Mjukvaran och relaterade tjänster (”Patcher”). Du erkänner att du kan behöva installera Patchar för att fortsätta få åtkomst till och använda Produkterna och Mjukvaran för Produkterna. Patchar kan installeras automatiskt av en enhet eller manuellt av en användare enligt enhetens inställningar. Du kan också välja bort periodiska uppdateringar för våra Produkter. Dock kan Videotech släppa uppdateringar som rättar till kritiska fel och ökar säkerheten för Produkterna. För att öka din säkerhetsnivå samtycker du till automatisk installation av Produktuppdateringar, om det är tekniskt möjligt, utan ytterligare meddelande och oavsett om en sådan automatisk uppdateringsfunktion är aktiverad eller inaktiverad för din Produkt, om det är absolut nödvändigt för att säkerställa korrekt drift av dina Produkter eller tillåta kryptering eller fixa kritiska fel.

8. Förbud mot överlåtelse och reverse engineering

All ändring, reverse engineering, reverse kompilering eller demontering av Mjukvaran är strängt förbjuden. Om du dock är bosatt i Europeiska unionen (”EU”), kommer Videotech, på begäran i skriftlig form, att tillhandahålla dig all information som är nödvändig för att Mjukvaran ska kunna interagera med andra program inom ramen för EU:s direktiv om rättslig skydd för datorprogram.

9. Kompensation

Du samtycker härmed till att skydda Videotech från ansvar för eventuella krav och kompensera för eventuella förluster, skyldigheter, skador, böter, påföljder, kostnader och utgifter (inklusive advokatarvoden) som uppstår på grund av ditt brott mot detta Avtal. datorprogram.

10. Äganderätt, Affärshemligheter Du erkänner och samtycker till att (a) alla upphovsrätter och andra immateriella rättigheter världen över, och (b) egendomsrättigheterna för Programvaran och alla därpå följande kopior, oavsett form eller bärare, är den exklusiva egendomen för Videotech Sverige AB och dess leverantörer (om tillämpligt). Du erkänner och samtycker till att Programvaran innehåller värdefulla affärshemligheter och annan proprietär information från Videotech Sverige AB och dess leverantörer, vilket inte är tillgängligt för en genomsnittlig internetanvändare som inte använder Programvaran och Produkterna. Du samtycker till att hålla sådana affärshemligheter och proprietär information konfidentiell, och du erkänner att varje faktisk eller potentiell överträdelse av denna skyldighet kommer att orsaka omedelbar, irreparabel skada, vilken inte kan tillräckligt kompenseras med monetära medel. Vid överträdelse av denna bestämmelse ska Videotech Sverige AB ha rätt att omedelbart upphöra med att upprätthålla funktionaliteten (upphöra med att tillhandahålla tjänster) för din kopia av Programvaran och Produkterna utan något meddelande och ytterligare ersättning. Du rekommenderas även att varje avslöjande av informationen som finns i Programvaran eller informationen om Produkterna som du använder till tredje parter kan skada din egendom eller välbefinnande och äventyra din säkerhet. Dela inte sådan information med några tredje parter för att undvika negativa konsekvenser för dig. Du bekräftar också ditt samtycke och garanterar att all information som du har fått, inklusive, men inte begränsat till, från Videotech Sverige AB:s supportavdelning, i samband med att lösa din förfrågan till Videotech Sverige AB, inte på något sätt ska överföras till någon annan och ska förbli känt endast för dig som mottagare av sådan information.

11. Upphovsrätt och Varumärken Alla material och informativt innehåll på Videotech Sverige AB:s webbplats, i Videotech Sverige AB:s mobila eller andra appar och inom dess Programvara ägs och används av Videotech Sverige AB. Du har inte tillåtelse att kopiera, distribuera eller på annat sätt avslöja något material eller informativt innehåll (inklusive logotyper, bilder eller data) eller använda det på ett sätt som är oförenligt med upphovsrättsinnehavarens eller varumärkesinnehavarens exklusiva rättigheter, om du inte har vårt skriftliga tillstånd att göra det. Alla element och objekt som används i Programvaran, inklusive men inte begränsat till bilder (både statiska och dynamiska), texter, funktionalitet, användargränssnitt, ljudspår och ljud, samt färgkombinationer, är Videotech Sverige AB:s immateriella egendom och får endast användas av dig som en del av Programvaran för användningen av Programvaran, enligt beskrivningen i Avtalet. Du har inte tillstånd att dekomponera Programvaran eller extrahera några element/objekt från Programvaran. Du har heller inte rätt att skapa några kopior av några föremål/objekt genom att kopiera från Programvaran, eller ta skärmdumpar för andra ändamål än att meddela Videotech Sverige AB:s support om eventuella tekniska problem som kan uppstå vid användningen av Programvaran eller Produkterna. Alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelas dig enligt licensen enligt detta Avtal eller andra tillämpliga avtal tillhör Videotech Sverige AB.

12. Integritetspolicy Videotech Sverige AB åtar sig att skydda din integritet med avseende på all information som samlas in enligt villkoren i detta Avtal.

Genom att köpa och använda Videotech Sverige AB:s Produkter och Programvara erkänner du att du har accepterat detta Avtal och samtycker till integritetspolicyn som beskrivs på vår webbplats. För att tillhandahålla vår garantitjänst, tekniska supportfunktioner och/eller hårdvarureparation förbehåller sig Videotech Sverige AB rätten att begära att vår service@videotech.se läggs till som administratör eller PRO-användare på din enhet. Med det sagt ska Videotech Sverige AB bära alla garantier och sekretessvillkor som är logiska och tillämpliga i sådana situationer. Efter att vi har slutfört appens underhåll och hanterat din förfrågan kan du skicka din förfrågan till Videotech Sverige AB för att ta bort kontot från din enhet. Vårt konto på service@videotech.se kommer inte att tas bort från din enhet förrän du har skickat in din förfrågan, och det kommer att förbli i viloläge tills vi har mottagit en ny teknisk supportförfrågan från dig. Genom att använda Produkterna och/eller Programvaran och lägga till unika identifierare (såsom användarnamn, roll och e-postadress) för de användare som du har anslutit till ditt konto (inklusive information om dig, som listas ovan) bekräftar du att du har fått och tillhandahållit informationen och data om dessa användare, som du har samlat in och tillhandahållit på detta sätt, med fullständigt och ovillkorligt samtycke från ägarna av dessa data och med förståelse för omfattningen och syftet med användningen. Genom att köpa och/eller använda Videotech Sverige AB:s Produkter och Programvara för kommersiella ändamål (t.ex. som ett verktyg för tjänstleverans) bekräftar du att du ansluter dig till detta Avtal, samtycker till integritetspolicyn som beskrivs på vår webbplats (https://videotech.se/integritetspolicy/) och intygar och garanterar att Videotech Sverige AB:s integritetspolicy respekteras i samma utsträckning som föreskrivs av Videotech Sverige AB i förhållande till eventuella tredje parter och/eller alla användare av Produkterna, till vilka information Videotech Sverige AB har beviljat åtkomst till dig. Dessutom garanterar du härmed att du har kapacitet och lämpliga medel för att genomdriva ovanstående policy.

13. Avsaknad av Underförstådda Rättigheter Alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelas dig av Videotech Sverige AB ska inte tilldelas på något sätt – det finns inga underförstådda rättigheter i detta Avtal.

14. Varaktighet och Uppsägning Detta Avtal träder i kraft från den tidpunkt då du först använder Programvaran eller Produkterna och förblir giltigt tills det sägs upp. Du kan säga upp Avtalet när som helst genom att skicka ett skriftligt meddelande till Videotech Sverige AB på service@videotech.se; dock kommer inte Avtalet att sägas upp förrän du har slutat använda Produkterna och Programvaran helt och hållet. Dessutom kommer Avtalet omedelbart att sägas upp om du inte har följt något av villkoren i detta Avtal. Vid uppsägning av Avtalet kommer de licenser som fastställs i detta Avtal omedelbart att upphöra, och du samtycker till att sluta ha någon åtkomst till användningen av Produkterna, Programvaran och dokumentationen. Du bekräftar även att, vid uppsägning av Avtalet, din åtkomst till Programvaran, liksom allt stöd för Produkterna, kommer att avslutas eller begränsas. Alla bestämmelser om konfidentialitet, skydd av personuppgifter, immateriella rättigheter, tvistlösningsförfarande och alla tillämpliga lagar, samt andra bestämmelser som av sin natur fortfarande gäller, ska fortsätta att gälla vid upphörandet av detta Avtal.

15. Lagar och Jurisdiktion Detta Avtal ska tolkas i enlighet med lagarna i Sverige. Valet av lag påverkar inte dina rättigheter som konsument enligt konsumentlagstiftningen i ditt land. Eventuella rättsliga förfaranden som du kan inleda mot oss i samband med detta Avtal ska endast äga rum i en domstol i Sverige.

16. Avstående av Överlåtelse Du får inte tilldela eller överföra några av dina rättigheter enligt detta Avtal. Eventuell överlåtelse eller överföring som strider mot denna klausul ska anses ogiltig.

17. Garanti Videotech lämnar service och garanti enligt Videotechs allmänna bestämmelser. Dessa bestämmelser finns tillgängliga på Videotech Sverige AB:s webbplats, på https://videotech.se/.

18. Avstående från Garantier Oavsett bestämmelse och i enlighet med gällande lag tillhandahåller Videotech Sverige AB programvaran ”som den är” och förnekar och utesluter alla garantier och villkor som inte tillhandahålls av lagen, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive eventuella underförstådda garantier för lämplighet för ett särskilt syfte, äganderätt, oavbruten användning, noggrannhet och icke-intrång i tredje parts rättigheter. Videotech Sverige AB garanterar inte några specifika resultat vid användningen av programvaran. Videotech Sverige AB garanterar inte heller eller antar något ansvar för kvaliteten och fullständigheten av produkternas funktionalitet om Videotech Sverige AB:s produkt har installerats utan medverkan av auktoriserade tredje parter (installatörer). Videotech Sverige AB garanterar inte eller antar något ansvar för (a) kvaliteten och fullständigheten av produkternas funktionalitet, (b) din åtkomst till funktionaliteten om du har lämnat över identifieringsinformation om dina produkter till någon tredje part, såsom produkt-ID, e-postadress som du har använt för att aktivera produkterna och/eller mobiltelefonnummer som du har använt för att aktivera produkterna.

19. Produktanvändningsbegränsningar Du erkänner att du inte kan använda Produkterna och Programvaran för någon nödsituation om du inte använder säkerhetstjänster från tredje part. Funktionaliteten hos Produkterna och Programvaran är begränsad endast till övervakning av de lokaler där Produkterna är installerade. Du förstår att Produkten och Programvaran inte utgör ett nödmeddelandesystem som kontrolleras av en extern part och att Videotech inte kommer att övervaka några nödmeddelanden eller skicka några nödresponsteam till någon anläggning där Produkten är installerad i händelse av nödsituation. Du ska använda Programvaran och Produkterna på egen risk. Du ska vara ensamt ansvarig (och Videotech förnekar allt ansvar) för eventuell förlust eller skada som uppstår vid användningen av Programvaran eller Produkten, inklusive eventuella förluster, skadestånd eller skador som orsakats personligen för dig, din egendom, personliga tillhörigheter (inklusive Produkten, andra Produkter eller tillbehör som är anslutna till någon enhet, dator eller annan mobil enhet), data, hus, lägenhet, bostad, byggnad eller bostadsort eller någon annan anläggning. Kontaktuppgifterna för Videotechs serviceteam kan inte betraktas som en räddningslösning för några personer i riskzonen på någon anläggning där Produkten är installerad och/eller används, och Videotechs serviceteam ersätter inte några nödrespons-tjänster. Alla livshotande eller nödsituationer bör rapporteras till de lämpliga respons-tjänsterna i ditt område. Videotech ska inte acceptera något ansvar för några handlingar eller underlåtelser från tredje part som tillhandahåller nödrespons-tjänster. Begränsningar för användning av övervakningskameror: Inspelningar från videokameror för övervakning när de används med Videotechs Programvara sparas som standard på kamerans interna lagring med exklusiv åtkomst av slutanvändaren. När du använder videokameror för övervakning kan du som slutanvändare ge administrativa rättigheter till tredje parter, såsom installatörer, säkerhetsföretag i form av larmcentral etc. Att ge administrativa rättigheter till tredje parter ger särskilt sådana tredje parter åtkomst till videoupptagningar och sändningar från videokameror för övervakning. Genom att ge åtkomst till data från övervakningskameror bekräftar du att du fullt ut förstår och accepterar allt ansvar för överföring av administrativa rättigheter till tredje parter. Du samtycker till att Videotech inte är ansvarig för handlingar eller underlåtelser från tredje parter, inklusive olaglig eller oetisk användning av data från videokameror för övervakning av tredje parter och deras konsekvenser. Videotech lagrar inte videoupptagningar från videokameror för övervakning från tredje part i molnlagring. I händelse av integrering av videokameror för övervakning från tredje part i Videotechs Programvara samtycker du till integritetspolicyerna och användarvillkoren för de angivna tillverkarna. Videotech bär inget ansvar vid överträdelser av internationell och nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter som uppstår från användningen av videokameror för övervakning.

20. Ansvarsbegränsning Ingenting i detta avtal (inklusive allt som anges i bestämmelsen om ”Begränsning av ansvar”) ska försöka utesluta eller begränsa det ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt gällande lagstiftning. I den utsträckning som är tillåten enligt lag, förutom det ovanstående ansvarsskyldighet, ska Videotech förneka och utesluta för sig själv och sina leverantörer allt ansvar baserat på ett avtal, någon överträdelse av lag (inklusive försumlighet och direkt ansvar) eller på annat sätt för eventuella direkta, indirekta, särskilda eller bestraffande skador av något slag, förlust av inkomst eller vinst, förlust av affär, förlust av information eller data eller några andra skador som uppstår till följd av eller i samband med försäljning, installation, underhåll, användning, drift, fel eller avbrott av Programvaran eller Produkterna, även om Videotech eller dess leverantörer har varit medvetna om möjligheten till sådana skador. Videotechs ansvar ska vara begränsat till att reparera, ersätta eller återbetala inköpspriset för Produkten och tjänsterna.

21. Delvis tillämpning Om någon klausul i detta avtal anses ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa på något sätt, påverkar detta inte skäligheten, lagligheten och verkställigheten av några återstående klausuler. En sådan klausul som behöver ersättas ska betraktas som automatiskt ersatt av en giltig, laglig och verkställbar klausul med samma intentioner och ekonomiska konsekvenser.

22. Meddelanden Videotech kan skicka meddelanden till dig via e-post och/eller till ditt mobilnummer. Meddelanden ska skickas till den e-postadress eller det mobilnummer du har angett vid användning av Produkterna eller Programvaran.

23. Avsägelse av Rättigheter Videotech Sverige AB:s avsägelser av sina egna rättigheter är inte giltiga om de inte lämnas skriftligen. Eventuell avsägelse från Videotech Sverige AB:s sida av sin rätt att begära efterlevnad av någon av klausulerna i detta avtal vid en viss tidpunkt ska inte betraktas som en avsägelse av dess rättigheter enligt någon annan klausul och/eller under en sådan klausul vid någon annan tidpunkt.

24. Namn och Numrering Eventuella namn, rubriker eller numreringar av några delar av detta avtal, liksom avtalets titel, ska endast vara för bekvämlighet och ska inte användas för att tolka detta avtal.

25. Hela Avtalet och Ändringar Detta avtal ska fastställa den fullständiga omfattningen av alla förståelser relaterade till detta avtal mellan dig och Videotech. Avtalet ska ersätta alla tidigare avtal (både skriftliga och muntliga) avseende Programvaran och/eller Produkterna. Vid eventuella ändringar av detta avtal ska Videotech meddela dig om sådana ändringar via Videotechs webbplats (genom att publicera ett uppdaterat avtal), eller genom att skicka dig ett e-postmeddelande, eller genom att informera dig via meddelanden i Produkterna och/eller mobilapparna för Produkterna. Om du fortsätter att använda Produkterna eller Programvaran kommer detta att betraktas som att du accepterar de tillkännagivna ändringarna. Det är ditt ansvar att övervaka ändringar, så var vänlig och kontrollera Videotechs webbplats med jämna mellanrum. Videotech garanterar att den version av avtalet som publiceras på Videotechs webbplats med det datum som är närmast ditt användningsdatum av Programvaran eller Produkten är aktuell.

26. Frågor eller Ytterligare Information Om du har några frågor om detta avtal, vänligen kontakta Videotech genom att skicka ett e-postmeddelande till service@videotech.se Avtal ska vara giltigt från inköpsdatumet/starten av användningen av Videotech Produkten eller Programvaran och, för befintliga användare, från datumet för dess publicering på denna webbplats.