Skip to main content
vi söker medarbetare

vi söker medarbetare!

Läs mer

vi söker medarbetare

vi söker medarbetare!

Just nu söker vi: Återförsäljare

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetstjänster

DEFINITIONER

”Avtal” avser hyresavtal från Videotech eller från aktuellt finansbolag inklusive dessa
Allmänna Villkor, Videotech Särskilda Villkor, tjänstebeskrivningen och eventuella övriga
bilagor som fogats till avtalet. ”Kund” avser den kund/beställare som anges i avtalet.

”Videotech” avser Videotech Sverige AB, org. nr 556864-8959.

”Kund” avser den kund/beställare som anges i avtalet. ”Videotech” avser Videotech
Sverige AB, org. nr 556864-8959.

”Avtalsperiod” avser den avtalstid som anges i avtalet, inklusive eventuella
förlängningar.

”Tjänstebeskrivning” avser specifikationen av de tjänster och/eller den
säkerhetsanläggning som Videotech tillhandahåller Kunden enligt avtalet.

”Tjänster” avser de tjänster och/eller den säkerhetsanläggning som Videotech ska
leverera enligt specifikationen i tjänstebeskrivningen.

”Anläggning” avser den eller de platser/lokaler där tjänsterna ska levereras, enligt
specifikationen i tjänstebeskrivningen.

”Säkerhetsanläggning” avser eventuell teknisk säkerhetsanläggning som Videotech
ska tillhandahålla enligt specifikationen i tjänstebeskrivningen.

”Pris” avser det pris som Videotech debiterar Kunden för levererade tjänster enligt
vad som framgår av avtalet samt pris för eventuella ytterligare tjänster som parterna
kommer överens om. Priset kan variera från tid till annan i enlighet med avtalets villkor.

”Skada” avser skada eller förlust enligt gällande lag, bland annat alla slags anspråk,
förluster, skyldigheter, skador, handlingar, krav, kostnader och utgifter (till exempel alla
rimliga advokatarvoden och rättegångskostnader som en part kan ådra sig till följd av
eller i samband med leveransen av tjänsterna enligt detta avtal).

”Finansbolag” avser av Videotech godkänt finansbolag som används vid specifika
affärer för att finansiera hårdvara och tjänster levererade till kund.

”Partner” avser av Videotech godkänd underentreprenör såsom ansluten larmcentral,
mottagningsstation, eller anslutet väktarbolag.

”Skriftligen” innefattar all skriftlig kommunikation som har undertecknats av en person
med befogenhet att representera parten, till exempel tryckta dokument, fax, e-post och
andra elektroniska kommunikationssätt. Om det föreskrivs att egenhändig underskrift
krävs för ett avtals giltighet i antingen avtal mellan parterna eller enligt svensk lag
så gäller kvalificerad eller avancerad elektronisk signatur så som en egenhändig
underskrift.

1. IKRAFTTRÄDANDE OCH VARAKTIGHET

1.1 Avtalsperiod
Villkor avseende avtalets ikraftträdande, varaktighet och uppsägning framgår av
avtalet.

2. UPPDRAGETS OMFATTNING OCH TJÄNSTERNAS UTFÖRANDE

2.1 Tjänster och utrustning
Videotech förbinder sig att tillhandahålla tjänsterna till Kunden enligt de villkor som anges i avtalet.
All utrustning, programvara, material och dokumentation som levereras av Videotech
utgör Videotechs egendom, såvida inte annat skriftligen överenskommits mellan parterna.

2.2 Kundens instruktioner
Videotech har ingen skyldighet att följa andra instruktioner från Kunden än de som
innefattas i tjänstebeskrivningen. Om Kunden under tjänsternas utförande ger
instruktioner som ligger utanför tjänstebeskrivningen och som ändrar eller påverkar
utförandet av tjänsterna, ska Kunden ensam ansvara för alla konsekvenser till följd av
instruktionerna och hålla Videotech skadeslöst med avseende på dessa.

2.3 Begäran om ändring av Tjänsterna
Part kan framställa önskemål om erforderliga och rimliga justeringar av och/eller tillägg
till tjänsterna genom skriftligt meddelande till den andra parten. Om Videotech anser
att sådan justering och/eller tillägg kräver att priset eller avtalet justeras ska Videotech
meddela Kunden detta. Parterna ska förhandla konstruktivt om alla begärda justeringar
av och/eller tillägg till tjänsterna, priset och avtalet i övrigt. För att eventuella ändringar
av tjänsterna och därtill relaterade ändringar av priset eller avtalet ska vara bindande
för parterna måste dessa godkännas skriftligen av behörig företrädare hos båda parter.
Om det inte går att nå en överenskommelse kommer tjänsterna, priset och avtalet att
förbli oförändrade. Kunden är införstådd med att Videotechs medarbetare som utför
tjänsterna inte har rätt att komma överens med Kunden om justeringar av och/eller
tillägg till tjänsterna. Videotech ska alltid ha rätt att göra sådana ändringar i avtalet
som erfordras för att säkerställa efterlevnad av lag, förordning och myndighetsbeslut
som gäller för de tjänster som levereras enligt avtalet. Sådana ändringar ska anses
godkända av Kunden om inte Kunden skriftligen invänder häremot senast 14
arbetsdagar från den dag Kunden fick meddelande om ändringarna. Om ändringarna
bestrids har Videotech rätt att säga upp avtalet med tio dagars skriftligt varsel.

2.4 Personal
Den personal som levererar tjänsterna är anställd av Videotech eller underleverantör
anlitad av Videotech. Videotech har rätt att när som helst byta ut personal som tilldelats
för tjänsterna.

2.5 Underleverantörer
Videotech har rätt att använda underleverantörer för att tillhandahålla tjänsterna.
Videotech ansvarar för sådana underleverantörer med de begränsningar av ansvaret
som följer av detta avtal.

2.6 Ingen garanti
Videotech har inte något övergripande ansvar för säkerheten på Kundens anläggning
och såvida inte annat avtalats i tjänstebeskrivningen har Videotech inte anlitats som
säkerhetskonsult. Videotech gör inga utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, om
att tjänsterna kommer att förhindra förlust eller skada och garanterar inte tjänsternas
resultat. Eventuell säkerhetsteknik och larmövervakningstjänster är förebyggande
åtgärder och verktyg för att Videotech och partners till Videotech efter bästa förmåga
ska upptäcka, verifiera och åtgärda incidenter som kan leda till skada för Kunden.
Tjänsterna och eventuell säkerhetsanläggning eliminerar inte risken för skada och
ersätter inte på något sätt Kundens behov av att teckna sedvanliga försäkringar.
Kunden godkänner genom sin underskrift omfattningen och planeringen av tjänsterna
och eventuell säkerhetsanläggning.

2.7 Skyltar
Videotech standardskyltar ska genom Videotech försorg och i samråd med Kunden
sättas upp vid det bevakade området. Skyltarna tillhör Videotech och ska avlägsnas vid
avtalets upphörande.

3. KUNDENS ÅTAGANDEN

3.1 Samarbete
Kunden ska under avtalsperioden samarbeta och samverka med Videotech och
därigenom möjliggöra att Videotech kan leverera tjänsterna under bästa möjliga
förutsättningar. Detta innebär bland annat att Kunden ska tillhandahålla (i) en
säker, sund arbetsmiljö för Videotechs personal i enlighet med gällande lagar och
förordningar, (ii) all erforderlig information och nödvändigt tillträde och bistånd
som Videotech rimligen kan behöva för att kunna utföra tjänsterna utan avbrott (till
exempel lämpliga kontorsutrymmen och tillgång till toaletter, vatten/el etc) och (iii)
omedelbar information om förhållanden som kan påverka Videotechs säkerhet, risk
eller skyldigheter enligt avtalet eller som kan leda till att Videotechs kostnader för att
tillhandahålla tjänsterna ökar.

3.2 Nycklar m.m.
Kunden tillhandahåller erforderliga nycklar och koder för Tjänsternas utförande.
Nycklar och annat material och dokumentation hanteras och förvaras enligt Videotech
och anslutna partners fastställda rutiner. Vid avtalets upphörande har Videotech och
berörda partners till Videotech rätt att makulera nycklarna efter tre månader, om de inte
avhämtats av Kunden dessförinnan.

3.3 Arbetsmiljö
Kunden har samordningsansvaret för arbetsmiljön (Arbetsmiljölagen 3:7). Vid ny- eller
ombyggnad som berör Videotechs personal ska Videotech beredas tillfälle till yttrande.
Kunden ska lämna Videotech fullständiga upplysningar om de arbetsmiljöföreskrifter
och andra säkerhetsföreskrifter som Kunden tillämpar beträffande sin egen personal.
Om arbetsmiljön försämras eller skyddsombud/myndighet kräver högre säkerhet för
personalen har Videotech rätt att omförhandla avtalet eller upphöra med tjänsterna.

4. PRISER

4.1 Pris
Kunden ska betala det pris till Videotech eller aktuellt finansbolag för leveransen av
tjänsterna till anläggningen som framgår av avtalet.

4.2 Justering av avgifterna
Videotech har rätt att under avtalsperioden justera priset med 30 dagars skriftligt varsel
till Kunden om Videotechs kostnader för leveransen av tjänsterna skulle öka på grund
av (i) ökade kostnader för personalens löner, lönebikostnader eller högre kostnader
för bilar, transport, material eller annan utrustning som tillhandahålls, (ii) förändringar i
försäkringspremier och/eller (iii) förändringar i skatter, arbetsmiljökrav, lagstiftning eller
regleringar som omfattar tjänsterna.

4.3 Moms och avgifter
Alla belopp som ska erläggas enligt avtalet är exklusive moms och andra tillämpliga
skatter och avgifter, vilka ska betalas av Kunden utöver angivet pris.

5. BETALNING

5.1 Betalning
Kunden faktureras i enlighet med vad som framgår av avtalet från Videotech eller
aktuellt finansbolag. Videotech och/eller aktuellt finansbolag har rätt att ta ut en
faktureringsavgift. Fakturor ska om inte annat avtalats erläggas 30 dagar från och med
fakturadatum, utan kvittningsrätt, till den mottagare som anges på fakturan. På fordran
som är förfallen till betalning äger Videotech och/eller aktuellt finansbolag rätt att ta ut
dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Kundens underlåtenhet att betala fordran
som är förfallen till betalning utgör väsentligt avtalsbrott från Kundens sida. Om Kunden
inte senast 30 dagar efter fakturadatum skriftligen har bestridit fakturan förfaller
Kundens rätt till bestridande.

5.2 Avbrytande av tjänsterna
Vid betalningsförsening har Videotech rätt att avbryta leveransen av de avtalade
tjänsterna tio dagar efter skriftligt meddelande till Kunden. Avbrottet befriar inte Kunden
från sina skyldigheter enligt avtalet.

5.3 Omedelbar kontantbetalning
Om betalning uteblir på grund av att Kunden har likviditetsproblem kan Videotech ställa
som krav för fortsatt leverans av tjänsterna att de tjänster som redan har levererats och/
eller ska levereras omedelbart betalas kontant (oavsett om dessa har fakturerats eller
inte).

5.4 Vittnesersättning
I de fall Videotech personal kallas till förhör vid polis- eller åklagarmyndighet eller vid
domstol med anledning av händelse som hänför sig till detta avtal, har Videotech rätt
att av Kunden erhålla ersättning för vid förhöret åtgången arbetstid och kostnader som
inte ersätts med allmänna medel.

6. SKADA

6.1 Ansvar för Skada
Videotechs ansvar för Kundens skador och eventuella andra skyldigheter och
ersättningsansvar i samband med avtalet ska vara begränsat i enlighet med vad som
anges i denna punkt 6. Videotech ansvarar endast för skada som är en direkt följd av
Videotechs fel eller försummelse. Kunden är fullt införstådd med och godtar att priset
grundar sig på Videotechs och till Videotech anslutna partners bedömning av risker
och exponering, vilken är baserad på den information som lämnats av Kunden, och
att avtalet och tjänstebeskrivningen villkoras av att Videotechs ansvar enligt avtalet
begränsas i enlighet med vad som framgår av denna punkt 6.

6.2 Ansvarsfrihet för indirekta skador och följdskador
Videotech ska inte under några omständigheter ansvara för några indirekta skador eller
följdskador, till exempel utebliven vinst, rent ekonomisk skada, tredjemansskada, förlust
av data, inkomst- eller affärsförlust eller produktionsbortfall. Detta ska gälla även om
Videotech har underrättats om risken för sådana förluster eller skador.

6.3 Beloppsmässig ansvarsbegränsning
Videotechs skyldighet att ersätta skada som uppstår i samband med de tjänster som
omfattas av avtalet ska, oavsett omständigheter och eventuella andra Villkor i avtalet,
vara begränsat till ett totalt belopp om maximalt 100 procent av avtalsvärdet för det
aktuella avtalet.

6.4 Jämkning
Om Kunden på grund av oaktsamhet eller försummelse varit medvållande till skadan
ska Videotech ansvar jämkas i motsvarande mån.

6.5 Tidsbegränsning för anspråk
Kunden ska senast 30 dagar efter det datum när Kunden fick (eller borde ha fått)
kännedom om händelse eller omständighet som medför skada, skriftligen och med
angivande av skäliga specifikationer framställa anspråk till Videotech. Om Kunden
inte senast sex månader från den inträffade händelsen framställt skriftligt anspråk till
Videotech, har Videotech inte någon skyldighet att betala ersättning till Kunden med
anledning av anspråket.

6.6 Anspråk från tredje part
Förutsatt att skadan/anspråket inte uppkommit på grund av Videotech vårdslöshet, ska
Kunden hålla Videotech skadeslöst från eventuella skador som Videotech kan ådra sig
samt anspråk som tredje part framställer mot Videotech till följd av eller i samband med
Videotech leverans av Tjänster enligt avtalet.

7. FÖRSÄKRING

7.1 Försäkring
Videotech ska under avtalsperioden inneha försäkring som omfattar Videotechs ansvar
enligt avtalet, med de belopp och på de villkor som Videotech bestämmer. Videotechs
ansvarsförsäkring täcker inte skador som uppkommer till följd av Kundens handlingar
eller underlåtenhet. Det åligger Kunden att teckna tillfredsställande avbrottsförsäkring
för sin egen verksamhet.

8. UPPHÖRANDE

8.1 Uppsägning
Part har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra parten begår
väsentligt avtalsbrott och inte har vidtagit rättning inom 30 dagar från skriftlig
uppmaning. Videotech har vidare rätt att säga upp avtalet med tio dagars skriftligt
varsel om (i) för avtalet relevant av Videotech tecknad ansvarsförsäkring blir uppsagd
eller om väsentlig förändring sker i Videotechs försäkringsskydd, (ii) det sker
förändringar i gällande lagar, förordningar eller myndighetsbeslut som har en väsentlig
effekt på, eller orsakar en väsentlig förändring av, Videotechs förpliktelser enligt avtalet,
(iii) Kunden blir insolvent, en ansökan om insolvensförfarande eller liknande lämnats in
av eller mot Kunden eller (iv) Kunden genom handling, underlåtenhet eller uppförande
äventyrar eller riskerar att äventyra Videotechs verksamhet eller rykte.

8.2 Upphörande av Leverans
Kunden är ansvarig för betalning av samtliga tjänster till och med upphörandedatumet
i enlighet med avtalet. Vid avtalets upphörande upphör Videotechs förpliktelser att
leverera avtalade tjänster och Videotech ska beredas tillträde till anläggningen för
att hämta all eventuell utrustning, material, programvara och dokument (inklusive att
hämta och/eller förstöra elektroniska dokument och data) som tillhör Videotech. Om
uppsägningen av avtalet beror på Kundens väsentliga avtalsbrott ska Kunden ersätta
Videotech för samtliga kostnader på grund av avtalsbrottet. Videotech har vidare rätt
till skadestånd med ett belopp motsvarande 75 % av det sammanlagda beloppet av
återstående månadsavgifter för avtalsperioden.

9. BEFRIELSEGRUNDER

9.1 Force majeure
Följande omständigheter ska om de fördröjer eller förhindrar parts fullgörande av
sina avtalade skyldigheter befria part från skyldighet eller prestation enligt avtalet så
länge hindret består: alla omständigheter som ligger utanför en parts rimliga kontroll
till exempel brand, krig, mobilisering, konfiskering, valutarestriktioner, uppror, civila
oroligheter, sabotage, kapning eller terroristhandlingar, myndighetsåtgärd, epidemi,
allmän transport- material- eller personalbrist, lockout, blockad, skyddsombudsstopp,
strejk eller annan arbetskonflikt, exceptionella väderförhållanden eller defekta eller
försenade leveranser från underleverantörer till följd av någon av ovanstående
omständigheter.

9.2 Skriftlig underrättelse
Den part som avser att begära befrielse enligt punkt 9.1 ska utan dröjsmål skriftligen
underrätta den andra parten om sådana omständigheter skulle uppstå, samt även när
de upphör.

9.3 Uppsägning på grund av Force majeure
Part har rätt att genom skriftligt meddelande till den andra parten säga upp avtalet med
omedelbar verkan, om fullgörandet av skyldigheterna enligt avtalet fördröjs mer än 30
dagar enligt någon av de omständigheter som anges i punkt 9.1.

10. SEKRETESS OCH DATASKYDD

10.1 Konfidentiell information
Part ska hålla hemlig och får inte använda eller för tredje part avslöja konfidentiell
information som den fått från den andra parten i samband med avtalet, såvida detta
inte krävs för parts fullgörande av sina skyldigheter enligt avtalet. Information ska anses
vara konfidentiell om den betecknades som konfidentiell när den lämnades eller om
den mottagande parten med hänsyn till omständigheterna när informationen lämnades
förstod eller borde ha förstått att den ska anses konfidentiell. Av Videotech upprättade
instruktioner och dokument ska alltid anses som konfidentiell information enligt denna
punkt 10. Sekretessen gäller inte information som (i) är eller blir allmänt tillgänglig utan
brott mot avtalet, (ii) redan var känd för den andra parten innan den lämnades ut, (iii)
utarbetas av den andre parten utan någon användning av konfidentiell information,
(iv) erhållits utan några begränsningar avseende dess användning från tredje part som
den andra parten har skäl att tro har rätt att lämna ut sådan information utan att bryta
mot någon sekretessförpliktelse, (v)lämnas ut efter skriftligt medgivande från den part
som lämnar informationen eller (vi) lämnas ut efter tvingande beslut från domstol eller
myndighet.

10.2 Skydd för personuppgifter
Kunden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som kan komma att
samlas in och hanteras i samband med tjänsterna och Videotech hanterar sådana
personuppgifter för Kundens räkning såsom personuppgiftsbiträde. Videotech
förbinder sig att behandla personuppgifterna i enlighet med Kundens skriftliga
instruktioner i tjänstebeskrivningen. Kunden ansvarar för att instruktionerna är
uppdaterade och förenliga med gällande lagar och regler samt att eventuella
nödvändiga samtycken har inhämtats. Videotech ska vidta lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, med
beaktande av de tekniska möjligheter som finns, kostnaderna för åtgärderna, särskilda
risker som finns med behandlingen och hur känsliga de behandlade personuppgifterna
är. Om avtalet omfattar kameraövervakning ska motsvarande gälla avseende
behandling av bildmaterial från sådan övervakning.

10.3 Mobila appar/webklienter
Om Kunden har tillgång till ett webbaserat administrationskonto är Kunden
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband
med användandet av detta och ansvarar för att upprätta erforderliga användarregler
med iakttagande av tillämplig lagstiftning. Videotech garanterar inte tillgängligheten
av sådant konto och har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten av tex
tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl.

10.4 Instruktioner, skyltar, ritningar
Alla instruktioner, systemlösningar, ritningar, skyltar, teknisk utrustning och övriga
handlingar och material avsett för Videotechs utförande av tjänsterna som av
Videotech överlämnats till Kunden ska förbli Videotechs egendom och får inte utan
Videotechs skriftliga medgivande användas av Kunden eller kopieras, reproduceras,
utlämnas eller på annat sätt användas.

11. ÖVRIGT

11.1 Oberoende leverantör
Videotech är en fristående och oberoende leverantör och ingenting i detta avtal skapar
någon form av partnerskap eller ett förhållande som mellan huvudman och agent.

11.2 Avtalsvillkors ogiltighet
Om någon bestämmelse i avtalet inte är verkställbar ska bestämmelsen modifieras och
utformas på ett sådant sätt att den så långt möjligt enligt gällande lag är verkställbar
och alla övriga Villkor ska fortsätta att gälla. Om den ej verkställbara bestämmelsen inte
kan modifieras ska den utgå ur avtalet och alla andra Villkor i avtalet ska fortsätta att
gälla.

11.3 Företrädesordning
Om de olika delarna i avtalet är motstridiga ska avtalsdokumenten gälla i följande
ordning: (i) hyresavtal (ii) tjänstebeskrivningen enl. order (iii) dessa Allmänna Villkor och
eventuella ytterligare dokument som bifogats avtalet.

11.4 Meddelanden
Alla meddelanden enligt avtalet ska vara skriftliga och skickas via bud, fax, brev eller
(om överenskommet) e-post, tillställas den andra parten på den adress som anges
på avtalet eller på annan adress som den andra parten angett skriftligen. Eventuella
meddelanden som skickats ska anses vara mottagna enligt följande: (i) levererade
personligen, vid leverans, (ii) via bud, vid leverans, (iii) via brev, tre arbetsdagar
efter postande (iv) via fax, vid mottagande (v) via e-post vid mottagande av
e-postinnehavare med befogenhet att representera parten.

11.5 Överlåtelse
Ingen av parterna har rätt att överlåta avtalet utan den andra partens skriftliga
förhandsgodkännande.

11.6 Hela avtalet
Det här avtalet med bilagor utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla
tidigare avtal och korrespondens, muntlig eller skriftlig. Utfästelser, löften eller
överenskommelser som inte finns intagna i avtalet med bilagor ska inte äga någon
giltighet.

11.7 Ändringar och tillägg
Ändringar av och tillägg till avtalet är endast bindande om de godkänts skriftligen av
behörig representant hos båda parter. Ändring av eller tillägg till Videotech Allmänna
eller Särskilda Villkor är endast bindande genom parternas egenhändiga underskrift.

12. TVIST

12.1 Ansvar Lag och tvister
Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. Tvister som uppstår i anledning av detta
avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Göteborgs
Handelskammare. Skiljeförfarandets säte är Göteborg. Videotech har dock rätt att vid
allmän domstol föra talan mot Kunden avseende betalning och därtill relaterade frågor.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLEN TEKNISK SÄKERHETSANLÄGGNING

1. OMFATTNING

1.1. Omfattningen av den tillhandahållna säkerhetsanläggningen framgår av Videotechs
materielspecifikation.

2. LEVERANS OCH INSTALLATION

2.1. Videotech åtar sig att leverera och installera säkerhetsanläggningen på avtalad
plats enligt överenskommen tidplan.

2.2. Vid avlämnandet av säkerhetsanläggningen ingår en demonstration för den eller
de av Kunden utsedda anläggningsskötarna. Kunden ansvarar för att överlämnade
handhavande- och skötselinstruktioner följs av alla personer som har tillträde till
lokalerna där utrustningen finns.

2.3. Videotech har rätt att debitera Kunden full avtalad ersättning från och med att
Videotech installerat säkerhetsanläggningen. Försenas installationen på grund av
omständighet som Kunden ansvarar för har Videotech rätt att starta debiteringen från
och med den tidpunkt då installationen annars skulle ha skett.

2.4. Försenas avlämnandet av säkerhetsanläggningen på grund av omständighet
för vilken Videotech ej ansvarar har Videotech rätt att debitera Kunden eventuella
merkostnader som föranletts av förseningen.

2.5. I övrigt har parterna inget ansvar för skada som orsakas av försening.

3. ÄNDRING AV SÄKERHETSANLÄGGNINGEN

3.1. Kunden har inte rätt att utföra ändringar eller göra påbyggnader eller andra ingrepp
i säkerhetsanläggningen. Eventuella ändringsarbeten och påbyggnader ska utföras av
Videotech. Kunden ansvarar för att eventuell ombyggnad eller förändringar i miljön inte
stör eller påverkar säkerhetsanläggningens funktion.

3.2. Förändras säkerhetsanläggningens materielspecifikation efter revision eller
ombyggnad har Videotech rätt att förändra den avtalade månadskostnaden i
motsvarande grad.

3.3. Videotech har rätt att från tid till annan byta ut avtalad utrustning vad avser
tillverkare och modell till motsvarande standard av annan tillverkare eller modell, under
förutsättning att detta inte påverkar kvaliteten på tjänsten eller i övrigt är till men för
Kunden.

4. FÖRFOGANDE OCH ÄGANDERÄTT

4.1. Tillhandahållen säkerhetsanläggning är och förblir Videotechs eller det aktuella
finansbolagets egendom och Kunden förvärvar ej på grund av detta avtal någon
äganderätt till säkerhetsanläggningen.

4.2. Kunden får inte överlåta, pantsätta eller på annat sätt förfoga över
säkerhetsanläggningen eller del av den på så sätt att Videotechs eller det aktuella
finansbolagets äganderätt eller övriga rättigheter till säkerhetsanläggningen i något
avseende äventyras.

4.3. Kunden har inte rätt att utan Videotechs skriftliga medgivande flytta
säkerhetsanläggningen från i avtalet angiven driftsplats.

4.4. Säkerhetsanläggningen får inte införlivas med Kundens eller annans fasta
egendom eller byggnad på sådant sätt att den blir att anse såsom tillbehör till sådan
egendom.

4.5. Säkerhetsanläggningen ska vid avtalets upphörande återlämnas. Demontering
utförs av Videotech eller den Videotech anvisar. Samtliga kostnader i samband med
återtagande av säkerhetsanläggningen ska erläggas av Kunden.

4.6. Videotech har rätt att förse säkerhetsanläggningen med tydlig skylt som anger att
den tillhör Videotech.

5. TEKNISK REVISION, FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL OCH SERVICE

5.1. Videotech ansvarar för teknisk revision, förebyggande underhåll och reparation
av säkerhetsanläggningen i den omfattning som anges i avtalet och på de villkor som
anges nedan.

5.2. För de hyresavtal som omfattas av fri service ingår upp till 3 servicebesök per
kalenderår. Fri service gäller endast av Videotech levererat material, mjukvara och
installationer. Reparations- och underhållsarbeten utförs under ordinarie arbetstid.

5.3. Följande ingår inte i den avtalade månadskostnaden eller i fri service utan utförs
av Videotech mot särskild avgift enligt Videotech vid var tid gällande prislista:
a) Serviceåtgärd eller åtgärdande av fel eller brist i säkerhetsanläggningen
förorsakad av inbrott, skadegörelse, brand- eller vattenskada, naturkatastrof, åska,
felaktig spänning eller annan yttre påverkan såsom träd, buskar eller annat som
stör säkerhetsanläggningens drift eller funktion.
b) Förlust av eller skada på säkerhetsanläggningen som förorsakas genom
omflyttning, ombyggnad, oriktig skötsel eller reparation utförd av annan än
Videotechs personal eller åsidosättande av Videotechs instruktioner avseende
säkerhetsanläggningens skötsel.
c) Fel eller skada på säkerhetsanläggningen som orsakats av annan
utrustning än den som ingår i säkerhetsanläggningen eller modifiering av
säkerhetsanläggningen eller annat arbete som utförts av annan än Videotech eller
av Videotech godkänd partner.
d) Material, arbete och resor vid byte av laddningsbara ackumulatorer, batterier
samt andra förbrukningsartiklar.
e) Rengöring eller utbyte av detektorer i brandlarmanläggning.
f) Prov av extern styrning eller funktion som inte tillhandahållits av Videotech.

5.4. Videotech garanterar inte att säkerhetsanläggningen alltid fungerar felfritt.
Reservförfarande, med vilket avses åtgärder som kompenserar bortfall av
tillhandahållen säkerhetsanläggningsfunktion, ingår endast i den omfattning som anges
i avtalet.

5.5. Vid upprepade driftsstörningar eller felmeddelanden har Videotech rätt att, när
så erfordras, koppla ur säkerhetsanläggningen helt eller delvis och genomföra en
testperiod om upp till tre veckor. Under denna testperiod görs normalt inga utryckningar
eller annan åtgärd.

5.6 I de kameror som Videotech levererar kan finnas en s.k. timelapsefunktion
(”Timelapse”). Kunden är införstådd med att Videotech inte tar något ansvar för
funktionen Timelapse eller det resultat som denna producerar. Kunden bekräftar att
denne inte har rätt att göra gällande påföljd gentemot Videotech med anledning av fel
eller brister i Timelapse, oavsett av vad slag de vara må.

6. KUNDENS ÅTAGANDEN

6.1. Det åligger Kunden att väl vårda säkerhetsanläggningen så att denna är i gott och
arbetsdugligt skick och att tillse att säkerhetsanläggningen inte utsätts för annat än
normal förslitning.

6.2. Kunden åtar sig att bereda Videotechs personal tillträde till lokal, område,
anläggning och system för fullgörande av Videotechs åtaganden enligt
avtalet. Videotech har rätt att när som helst under avtalsperioden besiktiga
säkerhetsanläggningen och licensanvändning.

6.3. Kunden ansvarar för att lyftanordningar och annan utrustning samt arbetsplatsen i
övrigt uppfyller kraven enligt gällande arbetsmiljölagstiftning.

6.4. Kunden ska tillse att Videotech kostnadsfritt får tillgång till parkeringsplats,
sanitetsutrymme, elektricitet, omklädningsmöjlighet för personal samt att personal kan
inta medhavd förtäring samt, vid behov, också hjälpmedel såsom stegar, ställningar eller
lyftanordningar, vilka erfordras för att Videotech ska kunna fullgöra sina åtaganden.

6.5. Eventuella förberedande arbeten som enligt avtalet ska utföras av Kunden ska
utföras i enlighet med Videotechs anvisningar. De ska vara avslutade vid tidpunkten
för installationens påbörjande och Kunden ska vid avslutandet överlämna ritningar och
andra uppgifter avseende arbetena till Videotech.

6.6. Om Kunden brister i fullgörandet av sina åtaganden enligt denna punkt har
Videotech rätt till ersättning för de merkostnader som uppstår.

6.7. Målnings- efterlagnings- och reparationsarbeten på fastighet och
befintlig egendom vid installation, underhåll, reparation eller nedmontering av
säkerhetsanläggningen bekostas och ombesörjs av Kunden.

7. TILLSTÅND

7.1. Kunden ansvarar för att ansöka om och vidmakthålla eventuella tillstånd från
myndigheter och tredje man samt att göra eventuella anmälningar som vid var tid krävs
för installation och användning av säkerhetsanläggningen. Kunden ansvarar särskilt för
att personuppgiftslagen, kameraövervakningslagen och eventuella upphovsrättslagar
följs och att eventuella nödvändiga samtycken inhämtas.

8. LARMMOTTAGNING OCH ÅTGÄRD

8.1. I de fall larmsignaler och/eller bildtjänster ska överföras till av Videotech godkänd
partner såsom mottagningsstation eller larmcentral, ska en särskild larminstruktion
avseende de åtgärder som skall vidtas vid registrerad larmsignal och i förekommande
fall till- och frånkopplingstider för säkerhetsanläggningen överenskommas i enlighet
med SÄRSKILDA Villkor FÖR VIDEOTECHS ANSLUTNA LARMCENTRALSTJÄNSTER.
Vidare ska en särskild instruktion avseende de åtgärder som ska vidtas vid
registrerad larmsignal och i förekommande fall till- och frånkopplingstider för
säkerhetsanläggningen överenskommas.

9. FÖRSÄKRING OCH ANSVAR

9.1. Kunden ansvarar för att säkerhetsanläggningen är tillfredsställande avbrotts- och
tilläggsförsäkrad.

9.2. Om säkerhetsanläggningen skadas eller förloras och skadan eller förlusten
omfattas av utfallande försäkringsersättning ska all ersättning utan inskränkning
tillfalla Videotech. Eventuell ersättning från av Kunden tecknad avbrotts- eller
tilläggsförsäkring ska dock tillfalla Kunden. Utöver försäkringsersättningen
ska Videotech vara berättigat att från Kunden erhålla ersättning för eventuellt
självriskbelopp som Videotech har att erlägga.

9.3. Kunden ansvarar oberoende av vållande för förlust av eller skada på
säkerhetsanläggningen som inte ersätts av kunds försäkring eller försäkring via
finansbolag.

9.4. Kunden ska hålla Videotech skadeslöst med anledning av eventuella krav på grund
av skador som genom säkerhetsanläggningen förorsakas person eller egendom.

9.5. Videotech ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster som uppstår
som följd av fel eller brist i säkerhetsanläggningen eller genom att denna helt eller delvis
är ur funktion.

10. PROGRAMVARA

10.1. Programvara som ingår i säkerhetsanläggningen är Videotechs egendom
eller licensierad av Videotech från tredje part. Kunden har endast rätt att nyttja
programvaran under avtalsperioden och endast i den omfattning och med det antal
licenser som framgår av avtalet. Programvaran får endast användas av Kunden
för driften av säkerhetsanläggningen och Kunden har ingen rätt att i någon form
vidareupplåta eller hyra ut programvaran till tredje part. Vidare har Kunden inte rätt att
ändra, utveckla eller dekompilera programvaran.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR VIDEOTECHS ANSLUTNA LARMCENTRALSTJÄNSTER

1. OMFATTNING

1.1. Videotech åtar sig att vid till Videotech anslutna partners larmcentraler hålla
personal och teknisk utrustning uppdaterad så att överenskommen förmedling av larm
eller annan tjänst från ansluten larmcentral kan utföras.

2. ÅTGÄRDSINSTRUKTION

2.1. Kunden ska till Videotech lämna in uppgifter om hur inkomna larmmeddelanden
ska åtgärdas genom en skriftlig larminstruktion och kontaktpersonlista. Det åligger
Kunden att hålla dessa uppdaterade/aktuella.

2.2. Har Kunden inte givit Videotech en larminstruktion har Videotech och dess
partners rätt men inte skyldighet att på Kundens bekostnad vidta sådana åtgärder som
de bedömer står i rimligt förhållande till larmmeddelandet.

2.3. Vid inspelning av larm, meddelanden eller vid inställning av signalkoder ska
samråd ske med Videotech. Om larm eller meddelanden ska utsändas till Kunden enligt
Kundens egen jourlista ska denna utan anmodan tillställas Videotech i god tid innan
avtalet träder i kraft.

2.4. Videotech har rätt att utta särskild avgift för varje mottagning av larmsignal eller
meddelande och varje åtgärd med anledning av det som inte omfattas av avtalet eller
av tillämplig åtgärdsinstruktion.

2.5. Videotech och ansluten partners utryckningsberedskap påbörjas tidigast när
Videotech erhållit Kundens skriftliga larminstruktion och tillgång till nycklar eller kod.
Vid nyinstallation, flytt eller ändring av säkerhetsanläggning har Videotech vid behov
rätt att genomföra en testperiod.

3. HANTERING AV LARMMEDDELANDEN

3.1. Eventuell avtalad svarsfrekvens/svarstid samt omfattningen av denna kan vid
enstaka tillfällen avvika från vad som avtalats.

3.2. Videotech och dess partners har rätt att tillfälligt upphöra med larmförmedling
till utryckning vid upprepade falsklarm, eller vid tre larm eller mer inom loppet av 24
timmar, tills dess avhjälpande åtgärder/service utförts.

3.3. Videotech och dess partners ansvarar inte för skada till följd av avbrott, störningar
eller liknande utanför Videotechs kontroll på tele- och datakommunikation mellan
Kundens anläggning/terminal och Videotechs partners mottagare.

3.4. Om det kan antas att larm har utlösts och/eller bild sänts på grund av yttre faktorer
såsom väder, förändrad yttre eller inre miljö eller något annat som Kunden svarar för
såsom handhavandefel är Videotech och dess partners berättigade till att ta ut särskild
avgift för utförd åtgärd.

3.5. Följande gäller om inte annat avtalats. Kunden ska på egen bekostnad se till att
säkerhetsanläggningen är i brukbart skick samt att den underhålls så att falsklarm inte
uppstår samt, vid bildöverföring, att dålig bildkvalitet och felaktig bildsändning inte
uppstår.

3.6. Om de av Kunden avropade tjänsterna överstiger den i samband med avtalet
beräknade tidsåtgången har Videotech rätt att prisjustera det ingångna avtalet
motsvarande avvikelsen från vad som överenskommits vid avtalets ingående.

3.7. Kan man på av Videotech ansluten partners larmcentral inte verifiera larmorsaken
då bild används för larmverifiering har Videotech rätt att vidta sådan åtgärd som
Videotech bedömer föranleds av larmet, t ex att på Kundens bekostnad sända väktare
till platsen för kontroll om annan åtgärd inte framgår av åtgärdsinstruktionen.

4. LARMMOTTAGNING MED POSITIONSBESTÄMMELSE (GPS)

4.1. För tjänsten Videotech Trygghetslarm ingår förutom larmmottagning och
larmförmedling även teknisk utrustning inklusive simkort som Videotech tillhandahåller
under avtalsperioden. Tillhandahållen teknisk utrustning inklusive simkort är Videotechs
egendom och ska vid avtalets upphörande återlämnas. Kunden står för kostnaderna för
återlämnandet.

4.2. Tillhandahållet simkort får endast användas för larmning från tillhandahållen
larmenhet. Videotech har rätt att debitera Kunden för trafikavgifter uppkomna vid annat
nyttjande.

4.3. Kunden ansvarar, oberoende av vållande, för förlust av eller skada på
tillhandahållen utrustning som ägs av Videotech.

5. KUNDENS ÅTAGANDEN

5.1. Kunden ansvarar själv för att eventuella befintliga avtal från andra leverantörer än
Videotech avseende larm, larmmottagning, andra kamerasystem, service och övriga
tjänster sägs upp att upphöra.

5.2. Kunden ska lämna korrekt information om avtalets innebörd och omfattning till den
personal och de eventuella hyresgäster och andra personer som berörs av avtalet.

5.3. Det åligger Kunden att på Videotechs begäran åtgärda förhållanden i Kundens
miljö som orsakar falsklarm. Vid upprepade falsklarm från kamera har Videotech rätt att
vidta nödvändiga förändringar i konfiguration av hård- eller mjukvara för att filtrera bort
falsklarm. Kunden ska hålla Videotech skadeslöst vid inträffad skada som inte föregåtts
av utlöst larm.

5.4. Om Kundens oaktsamma handlande eller underlåtenhet medför att Videotech
lider skada har Videotech rätt att säga upp avtalet till upphörande med omedelbar
verkan och Kunden ska hålla Videotech skadeslöst för sak- person- eller
förmögenhetsskada som är en följd av sådan oaktsamhet.

5.5. Förutom vad som sägs i detta avtal regleras Kundens (larminnehavarens)
åligganden av lag (1983:1097) med vissa Villkor om larmanläggningar m.m.

5.6. När avtalet upphört ska Kunden på egen bekostnad koppla bort de larmsändare
som kommunicerar med Videotechs anslutna partners larmcentral så att
larmsändningen upphör. Kan man vid larmcentralen konstatera att larmsignaler
mottagits från det objekt som upphört har Videotech rätt att ta ut avgift trots att
Kundens avtal med Videotech upphört.